sobota, 7 września 2013

Gwiazdy będą czytać dzieła Fredry


Gwiazdy będą czytać dzieła Fredry
"Jeśli nie chcesz mojej zguby, kro­ko­dy­la daj mi, luby" - już w so­bo­tę te słyn­ne słowa z “Ze­msty” bę­dzie można usły­szeć m.​in. w Ogro­dzie Sa­skim w War­sza­wie. Od­bę­dzie się tam “Na­ro­do­we czy­ta­nie dzieł Alek­san­dra Fre­dry”. Z po­dzia­łem na role czy­tać je będą znani pol­scy ar­ty­ści, dzien­ni­ka­rze i spor­tow­cy.
Akcja roz­pocz­nie się w so­bo­tę, 7 wrze­śnia, o godz. 11.30, nad sta­wem w Ogro­dzie Sa­skim. Otwo­rzy ją pre­zy­dent RP Bro­ni­sław Ko­mo­row­ski. To on jest ini­cja­to­rem dru­giej już edy­cji ogól­no­pol­skie­go, wspól­ne­go czy­ta­nia naj­więk­szych dzieł pol­skiej li­te­ra­tu­ry. - Pod­sta­wo­wym celem akcji „Na­ro­do­we­go  czy­ta­nia” jest pro­pa­go­wa­nie kul­tu­ry na­ro­do­wej i za­chę­ce­nie Po­la­ków do częst­sze­go się­ga­nia po książ­ki – tłu­ma­czą or­ga­ni­za­to­rzy akcji.
Przez cały dzień, do godz. 20.30, bę­dzie czy­ta­nych pięć utwo­rów ko­me­dio­wych Fre­dry: „Ze­msta”, „Mąż i żona”, „Damy i hu­za­ry”, „Pan Jo­wial­ski” oraz „Gwał­tu, co się dzie­je”. Z po­dzia­łem na role za­pre­zen­tu­ją je znani pol­scy ar­ty­ści, dzien­ni­ka­rze i spor­tow­cy. Każde dzie­ło bę­dzie czy­ta­ne przez ok. 1,5 godz. Na pierw­szy ogień pój­dzie „Ze­msta”.W War­sza­wie, wśród czte­rech po­ko­leń czy­ta­ją­cych dzie­ła Fre­dry, znaj­dą się m.​in.: Sonia Bo­ho­sie­wicz, Pas­cal Brod­nic­ki, Agata Buzek, Sta­ni­sła­wa Ce­liń­ska, Piotr Cyr­wus, Krze­si­mir Dęb­ski, Ur­szu­la Du­dziak, Mał­go­rza­ta Fo­rem­niak, Ro­bert Gór­ski, To­masz Ka­ro­lak, Ro­bert Ko­rze­niow­ski, Krzysz­tof Ko­wa­lew­ski, Ol­gierd Łu­ka­sze­wicz, Da­niel Ol­brych­ski, Jan Pe­szek, An­drzej Se­we­ryn, Ma­ciej Szep­tyc­ki (po­to­mek A. Fre­dry), Krzysz­tof Zie­miec, Ce­za­ry Żak czy Le­szek Żurek.
Rów­nież di­da­ska­lia czy­ta­ne będą przez osoby, któ­rych głosy wszy­scy w Pol­sce znamy. Za­pro­sze­nie do akcji przy­ję­li m.​in. Kry­sty­na Czu­bów­na, Piotr Bo­ro­wiec, To­masz Zi­moch, Jacek Kop­czyń­ski i Le­szek Te­le­szyń­ski.
Czy­ta­niu to­wa­rzy­szyć bę­dzie spe­cjal­nie skom­po­no­wa­na na tę oka­zję mu­zy­ka, wy­ko­ny­wa­na na żywo. Ar­ty­ści i au­to­rzy mu­zy­ki do po­szcze­gól­nych czę­ści „Na­ro­do­we­go czy­ta­nia w War­sza­wie” to m.​in. Bar­tosz Chaj­dec­ki – autor mu­zy­ki do se­ria­lu „Czas ho­no­ru”, Da­riusz Ła­piń­ski – dy­ry­gent, aran­żer, kom­po­zy­tor mu­zy­ki do spek­ta­kli te­atral­nych, Ja­go­da Szmyt­ka - kom­po­zy­tor­ka, lau­re­at­ka świa­to­wych kon­kur­sów, Olo Wa­lic­ki kom­po­zy­tor, gra­ją­cy mu­zy­kę im­pro­wi­zo­wa­ną oraz Mi­ni­ma­ti­kon – cie­szą­cy się uzna­niem w Eu­ro­pie ze­spół wy­ko­nu­ją­cy mu­zy­kę roc­ko­wą i eks­pe­ry­men­tal­ną.
W Ogro­dzie Sa­skim wy­stą­pi w so­bo­tę w sumie ponad 90 osób. Prze­strzeń mu­zycz­ną przy­go­tu­je pię­ciu kom­po­zy­to­rów, wraz z bli­sko 30 mu­zy­ka­mi.
Akcję „Na­ro­do­we czy­ta­nie. Alek­san­der Fre­dro w War­sza­wie” or­ga­ni­zu­je Kan­ce­la­ria Pre­zy­den­ta RP, wraz Na­ro­do­wym Cen­trum Kul­tu­ry i Sto­łecz­ną Es­tra­dą. Utwo­ry tego wy­bit­ne­go pi­sa­rza będą 7 wrze­śnia czy­ta­ne także w naj­więk­szych pol­skich mia­stach i kil­ku­set mniej­szych miej­sco­wo­ściach w całym kraju. Każde mia­sto or­ga­ni­zu­je akcję we wła­sny, ory­gi­nal­ny spo­sób, m.​in. w par­kach, na uli­cach, pla­cach, w szko­łach, bi­blio­te­kach, urzę­dach, a nawet sa­na­to­riach czy re­stau­ra­cjach.
In­for­ma­cje na temat akcji w po­szcze­gól­nych miej­sco­wo­ściach, które zgło­si­ły się do udzia­łu w niej, są na stro­nie in­ter­ne­to­wejKan­ce­la­rii Pre­zy­den­ta RP: http://​www.​prezydent.​pl/​kancelaria/​narodowe-czytanie/​aleksander-fredro/​uczestnicy/.​

(NZ)

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza