poniedziałek, 30 września 2013

Platforma Usług Elektronicznych ZUS

ZUS w Twoim domu ,na Twoim komputerze, możesz zadawać pytania do przedstawicieli ZUS / u przez skeyp. ZOBACZ to Cię nic nie kosztuje
SPRAWDŹ


niedziela, 22 września 2013

DNI PORADNICTWA ZUS 29.09,2013r. PORDENONECosta Concordia stoi dzięki polskim inżynierom

W trwającej 19 godzin operacji podniesienia wraku wycieczkowca Costa Concordia brali udział także polscy inżynierzy z firmy NED-Project.

19 godzin trwał najważniejszy etap wydobywania wraku Costa Concordii - tzw. parbuckling, czyli podnoszenia na linach. Długi na 300 metrów i ważący niemal 115 tysięcy ton wrak leżał na prawej burcie u wybrzeży wyspy Giglio od ponad półtora roku.
W operacji brali udział także polscy inżynierzy z firmy NED-Project. Spółka została wyselekcjonowana do współpracy przez amerykańsko - włoskie konsorcjum Titan Salvage Micoperi, w charakterze wspierającego podmiotu zarządzającego przedsięwzięciem podnoszenia Costa Concordii – podaje Dziennik Bałtycki. Okazuje się, że o wyborze polskich fachowców nie zadecydowała cena lecz kompetencje zespołu, referencje oraz kapitał intelektualny.

Zadaniem gdańskich inżynierów była kontrola dokumentów, techniczne konsultacje podczas tej, stawiającej wiele wyzwań i bardzo ryzykownej, ratowniczej operacji.

Polski zespół pod kierownictwem dyrektora technicznego NED-Project i głównego projektanta Jerzego Pietrzaka, od około roku pracował nad rozwiązaniami nietuzinkowych problemów technicznych związanych z uratowaniem Costa Concordii.
Jak podkreśla Dziennik Bałtycki, wszystkie czynności Polaków, związane z zarządzaniem tym realizowanym w kilku krajach projektem, koordynowane były w Gdańsku, za pomocą aplikacji Wayman - polskiego produktu, stworzonego w Trójmieście. (der)

Polskie firmy stawiają na emigrantów

Z gazety Nasz Świat

Polskie firmy poszukują pracowników wśród Polaków, którzy wyjechali na Zachód. Jak donosi „Puls Biznesu” osoby, które wyemigrowały z kraju znają języki i kulturę pracy za granicą. Polacy mieszkający we Włoszech, których poprosiliśmy o wypowiedź na ten temat, zgodnie stwierdzili, że nie chcieliby wyjechać z Italii.
Obraz polskiego emigranta
Z danych GUS zebranych w czasie prowadzonego w 2011 r. Narodowego Spisu Powszechnego wynika, że ponad 2,02 mln Polaków przebywa poza granicami kraju. Dla zdecydowanej większości przyczyną wyjazdu są kwestie ekonomiczne i chęć znalezienia lepiej płatnej pracy. 1,5 mln z nich przebywało poza Polską przez okres dłuższy niż rok, głównie w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Stanowią oni więc ok. 75 proc. ogólnej liczby emigrantów. Wśród nich 614 tys. to kobiety, a 551 tys. stanowią mężczyźni.
Polscy emigranci to najczęściej młodzi ludzie, stanowią oni około 65 proc., a  83% z nich znajduje się obecnie w wieku mobilnym, a aż 83 proc. w produkcyjnym. Najliczniejszą grupę tworzą osoby w wieku 25-29 lat, których wyjechało aż 243 tys. Niewiele mniej, bo 232 tys. stanowią ludzie w wieku 30-34. 151 tys. emigrantów jest w wieku 35-39, a 101 tys. w wieku 20-24. Powinni oni być motorem napędowym naszej gospodarki, jednak na skutek ciężkiej sytuacji w Polsce, zarabiają za granicą. Większość młodych osób, które zdecydowało się opuścić ojczyznę wybrało na kraj osiedlenia inne państwo Unii Europejskiej.

O rocznicy, o której trzeba pamiętać. 17 września 1939Na mocy Wikiźródła tajnego protokołu do paktu Ribbentrop-Mołotow z dnia 23 sierpnia 1939 roku, ZSRR zobowiązał się do zbrojnego wystąpienia przeciw Polsce w sytuacji, gdyby III Rzeszaznalazła się w stanie wojny z Polską, co było eufemistycznym określeniem przewidywanego jeszcze przed wybuchem II wojny światowej najazdu Niemiec na Polskę[a]. 3 września 1939 roku Kliment Woroszyłow nakazał podwyższenie gotowości bojowej w okręgach, które miały wziąć udział w ataku oraz rozpoczęcie tajnej mobilizacji. Stalin zdecydował się na uderzenie, gdy wywiad doniósł o podjętej 12 września na brytyjsko-francuskiej konferencji w Abbeville decyzji o zaniechaniu podjęcia działań ofensywnych[2].
Sowiecka agresja rozpoczęła się bezzwłocznie po wejściu w życie w dniu 16 września, podpisanego dzień wcześniej w Moskwie, ostatecznego układu rozejmowego pomiędzy ZSRR aJaponią, kończącego nieformalną wojnę sowiecko-japońską na pograniczu Mandżukuo i Mongolii[3] – serię starć pomiędzy japońską Armią Kwantuńską a Armią Czerwoną rozpoczętych 15 maja 1939 roku, których kulminacyjnym momentem była rozpoczęta 20 sierpnia i zakończona 27 sierpnia zwycięstwem Armii Czerwonej bitwa nad Chałchin-Goł. Żelazną zasadą strategii Stalina było bowiem prowadzenie działań wojennych wyłącznie na jednym froncie.

czwartek, 19 września 2013

WITAMY PANIE JULIANIE


    ZAPRASZAMY!!! 

Rodzicow i dzieci w wieku przedszkolnym od 9.30 do 11.30
Rodzicow i dzieci w wieku szkolnym od 16.00 do 18.00

Zajęcia odbędą się w  Ludotece  Udine 
 Via  Zuglio 7 

w dniu 28 września 2013 rou 

Zajęcia odbywają się w Ludoteka via.Zuglio 7   33100 Udine

wtorek, 10 września 2013

Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina !Wieczorem, wieczorem, kiedy gwiazdy mocno lśnią 
                                       Wieczorem, wieczorem zaśpiewajmy razem song>Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina                  
Starszy czy młodszy , chłopak czy dziewczyna
Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina
Starszy czy młodszy , chłopak czy dziewczyna
Hej , hej bawmy się, hej, hej śmiejmy się
Hej , hej bawmy się, hej, hej śmiejmy się

sobota, 7 września 2013

Gwiazdy będą czytać dzieła Fredry


Gwiazdy będą czytać dzieła Fredry
"Jeśli nie chcesz mojej zguby, kro­ko­dy­la daj mi, luby" - już w so­bo­tę te słyn­ne słowa z “Ze­msty” bę­dzie można usły­szeć m.​in. w Ogro­dzie Sa­skim w War­sza­wie. Od­bę­dzie się tam “Na­ro­do­we czy­ta­nie dzieł Alek­san­dra Fre­dry”. Z po­dzia­łem na role czy­tać je będą znani pol­scy ar­ty­ści, dzien­ni­ka­rze i spor­tow­cy.
Akcja roz­pocz­nie się w so­bo­tę, 7 wrze­śnia, o godz. 11.30, nad sta­wem w Ogro­dzie Sa­skim. Otwo­rzy ją pre­zy­dent RP Bro­ni­sław Ko­mo­row­ski. To on jest ini­cja­to­rem dru­giej już edy­cji ogól­no­pol­skie­go, wspól­ne­go czy­ta­nia naj­więk­szych dzieł pol­skiej li­te­ra­tu­ry. - Pod­sta­wo­wym celem akcji „Na­ro­do­we­go  czy­ta­nia” jest pro­pa­go­wa­nie kul­tu­ry na­ro­do­wej i za­chę­ce­nie Po­la­ków do częst­sze­go się­ga­nia po książ­ki – tłu­ma­czą or­ga­ni­za­to­rzy akcji.
Przez cały dzień, do godz. 20.30, bę­dzie czy­ta­nych pięć utwo­rów ko­me­dio­wych Fre­dry: „Ze­msta”, „Mąż i żona”, „Damy i hu­za­ry”, „Pan Jo­wial­ski” oraz „Gwał­tu, co się dzie­je”. Z po­dzia­łem na role za­pre­zen­tu­ją je znani pol­scy ar­ty­ści, dzien­ni­ka­rze i spor­tow­cy. Każde dzie­ło bę­dzie czy­ta­ne przez ok. 1,5 godz. Na pierw­szy ogień pój­dzie „Ze­msta”.