niedziela, 19 kwietnia 2015

70. rocznica wyzwolenia Bolonii i zakończenia walk 2. Korpusu Polskiego we Włoszech70. rocznica wyzwolenia Bolonii i zakończenia walk 

2. Korpusu Polskiego we Włoszech

W 1945 r. żołnierze generała Władysława Andersa wyzwolili Bolonię. W dwudniowych obchodach we Włoszech wzięła udział premier Ewa Kopacz. „Jeśli ktoś wątpi w sens zjednoczonej Europy, powinien przyjść na ten cmentarz, aby zrozumieć, jak wysoką cenę zapłaciliśmy za dzisiejsze czasy pokoju i współpracy” - mówiła szefowa rządu podczas oficjalnych uroczystości na cmentarzu San Lazzaro di Savena.
Dziedzictwo bohaterów
To dobra chwila, by pochylić głowy przy grobach  i wobec tych żołnierzy zdać sprawę z tego, co zrobiliśmy z wolnością, o którą oni walczyli. Jesteśmy to winni ich poświęceniu i ofierze – powiedziała szefowa rządu podczas uroczystości z udziałem weteranów. To dzięki wam byliśmy w gronie zwycięzców – dodała.
Dziś żyjemy w wolnym i demokratycznym państwie. Osiągnęliśmy to, do czego dążyły wcześniejsze pokolenia. Także to, które walczyło z hitlerowskimi Niemcami na ziemi włoskiej – mówiła premier Ewa Kopacz.
Hołd dla tych, którzy torowali drogę do wolności
 Oddajemy hołd Polakom, którzy torowali nam drogę do wolności. Tym, którzy tu spoczywają, możemy powiedzieć, że  ich ofiara nie poszła na marne, a ideały, o które walczyli są także dla nas najwyższym nakazem - mówiła premier Ewa Kopacz.
Szefowa rządu zwróciła uwagę, że za sprawą „Solidarności” Polska powróciła do Europy wolnych i demokratycznych narodów. Jest dziś członkiem Unii Europejskiej i NATO.
Jeśli ktoś wątpi w sens zjednoczonej Europy, powinien przyjść na ten żołnierski cmentarz, aby zrozumieć, jak wysoką cenę zapłaciliśmy za czasy pokoju i współpracy - powiedziała premier podczas uroczystości na bolońskim cmentarzu.     


piątek, 10 kwietnia 2015

"Więzi i kontakty z Polską. Regranting" - rozpoczynamy nabór wniosków

"Więzi i kontakty z Polską. Regranting" - rozpoczynamy nabór wniosków

http://polonia.edudemo.org.pl/konkursy-dla-ngo/wizi-i-kontakty-z-polsk-regranting

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z Koordynatorką konkursu, Justyną Janiszewską:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: justyna.janiszewska@edudemo.org.pl 
- pod numerem telefonu: +48 603 408 604 w dni robocze w godzinach 9:00-16:00

12 rzeczy, które muszą wiedzieć rodzice dzieci dwujęzycznych

 ndrzej Wajda
1 – To nie jest magia
Dzieci nie stają się dwujęzyczne za pomocą magii. Nadal mamy do czynienia z mitem, że “dzieci są jak gąbki, jeżeli chodzi o naukę języków” i wchłoną wszystkie języki, które słyszą na co dzień. To nie jest prawda. Oczywiście, przy odpowiednich warunkach, dzieci w sposób naturalny rozwiną język rodzinny, ale nie może to być przeceniane.
2 – Wyznacz sobie cel
Żeby odnieść sukces w wychowaniu dwujęzycznych dzieci musisz określić swoje cele na przyszłość. Czy chcesz żeby dzieci dobrze posługiwały się twoim językiem? Czy chcesz, aby umiały także czytać i pisać? Kto w rodzinie mówi i kiedy w którym języku? To wszystko musi być ustalone i musicie porozumieć się co do celów, jakie chcecie osiągnąć.
3 – Wytrwałość i systematyczność jest kluczem
Po uzgodnieniu celów, cała rodzina musi się zobowiązać do wytrwałego przestrzegania ustalonych zasad w zakresie używania języka. Oczywiście, dzieci są dwujęzyczne przez sam fakt, że ich rodzice używają swoich języków pochodzenia w rozmowach z nimi. Jednakże w którymś momencie ryzyko, że dzieci zaczną używać języka, z którym stykają się na co dzień, jest o wiele większe, bo przyzwyczaja się do sytuacji, że rodzic używający języka swego pochodzenia łatwo przechodzi na język większości.
4 – Zwróć uwagę ile używasz języka mniejszości
Bardzo ważne jest by oszacować, ile czasu dziennie dzieci używają języka mniejszości. Generalnie jest zalecane, by dzieci mówiły w tym języku przynajmniej przez 30% okresu aktywności, aby miały szansę zostać dwujęzyczne w sposób naturalny. Należy to potraktować tylko jako zalecenie, gdyż w zależności od rodzaju wpływu na jaki wystawiamy dziecko, może ono potrzebować więcej lub mniej czasu, żeby poznać język mniejszości.
5 – Potrzeba znalezienia dodatkowego czasu i często pieniędzy

Musisz znaleźć dużo czasu na rozmowy z dzieckiem, na czytanie z nim i na znalezienie wszelkich pomocy dydaktycznych, które pomogą w utrwalaniu języka mniejszości. Może się okazać, że musisz spędzić wakacje w twoim kraju, żeby pomoc dzieciom odnaleźć motywację do nauki języka.
6 – Pojawią się osoby, które będą wątpić
Nie każdy zgodzi się, że to jest dobry pomysł, aby wychowywać dzieci na dwujęzyczne. Będą tacy, którzy powiedzą, że to nie ma sensu, że się nie uda. Inni będą myśleć, że oczekujesz zbyt wiele od swoich dzieci, a jeszcze inni, że tylko mieszasz im w głowach. Zignoruj tych wątpiących, a także wybacz im, bo nie wiedzą o czym mówią.
7 – Nie słuchaj złych rad
Może się zdarzyć, że “ekspert” powie ci, żeby przestać używać konkretnego języka w rozmowie z twoim dzieckiem. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, czy mowa twojego dziecka rozwija się prawidłowo, porozmawiaj ze specjalistą, który ma doświadczenie w pomocy dzieciom dwujęzycznym.
8 – Nie zawsze jest łatwo
Podczas swojej wielojęzycznej podroży napotkasz przeróżne wyzwania, nie tylko ze strony wątpiących, czy innych źle poinformowanych ekspertów. Niektóre będą związane z codziennym życiem, na przykład będziesz się zastanawiać, czy dasz radę realizować wytyczone cele, kiedy życie przyniesie zmiany np. przeprowadzki, rozwój kariery, wpływy innych. Kiedy poczujesz, że jest ciężko, poproś o radę i pomoc.
9 – Pewnego dnia twoje dziecko odpowiada w “nie tym” języku
W większości uderza to w rodzica posługującego się językiem mniejszości. Masz wrażenie, że zrobiłeś wszystko co możliwe, byłeś systematyczny i wytrwały, a tu któregoś dnia twoja pociecha wraca ze szkoły i nie odpowiada ci już w twoim języku. Jesteś rozczarowany i zawiedziony, ale najważniejsze jest to, aby się w tym momencie nie poddać i nadal być systematycznym i jeśli to możliwe także zwiększyć ilość czasu przeznaczonego na drugi język.
10 – Twoje dzieci zyskają duże korzyści przez fakt bycia dwujęzycznymi
Jeżeli nadal masz wątpliwości, czy wychowywać dzieci na dwujęzyczne czy nie, poczytaj na temat ogromnych korzyści, które zyska twoje dziecko, jeżeli będzie dwujęzyczne. Wszyscy chcemy aby nasze dzieci miały jak najlepiej, więc dlaczego nie dać im pięknego daru mówienia w więcej niż jednym językiem?
11 – Nigdy nie będziesz żałować
Mogę Cię zapewnić, że nigdy nie będziesz żałować, że byłeś wytrwały i pewności, że twoje dzieci gdy dorosną będą mówiły twoim językiem. Z drugiej strony słyszałam o wielu rodzicach, którzy żałują, że poddali się i nie podzielili się umiejętnością dwujęzyczności ze swoimi dziećmi. Nie można pominąć także tego, że wielu dorosłych żałuje, że ich rodzice nie nauczyli ich swoich języków, kiedy byli mali.
12 – Będziecie dumni
Będziecie niezmiernie dumni, kiedy Wasze dziecko po raz pierwszy użyje “twojego” języka w rozmowie z dziadkami, czy innymi członkami rodziny. Mogę cie zapewnić, że to uczucie jest absolutnie cudowne. Nie tylko wy będziecie dumni, ale także twoje dzieci i reszta rodziny. Będziecie także pięknym przykładem dla innych rodzin.
Niech pokój i siła będzie z wami.
Wasza,
Rita

Dni Kultury Polskiej w Udine - w pigułce

                                 Tak to było w tym roku . Ocena należy do Was drodzy rodacy.
                                                     Czekamy na Wasze opinie.

Andrzej Wajda otrzymał specjalną nagrodę FIPRESCI


Na­gro­da zo­sta­ła wrę­czo­na pod­czas mię­dzy­na­ro­do­we­go fe­sti­wa­lu fil­mo­we­go w Bari w wiel­kim te­atrze Pe­truz­zel­li. Pol­ski re­ży­ser zo­stał po­wi­ta­ny owa­cją na sto­ją­co.
Z tej oka­zji od­by­ła się rów­nież pro­jek­cja filmu "Katyń", a także pół­to­ra­go­dzin­ne spo­tka­nie z An­drze­jem Wajdą.
- Tak cie­płe, ser­decz­ne przy­ję­cie wie­lo­krot­nie spo­tka­ło mnie ze stro­ny wło­skiej pu­blicz­no­ści fil­mo­wej i wło­skiej kry­ty­ki, która za­wsze do­brze ro­zu­mia­ła nasze pol­skie pro­ble­my i po­tra­fi­ła zwró­cić na nie uwagę - po­wie­dział tuż po uro­czy­sto­ści lau­re­at.
Re­ży­ser po­ło­żył na­cisk na zna­cze­nie na­gro­dy FI­PRE­SCI, którą otrzy­my­wał już wcze­śniej, m.​in. za "Po­piół i dia­ment" w We­ne­cji i za "Czło­wie­ka z mar­mu­ru" w Can­nes. - W cza­sach, gdy moje filmy nie miały szan­sy być po­ka­za­ne w kon­kur­sach na fe­sti­wa­lach, bo miały szla­ban, zwłasz­cza "Po­piół i dia­ment" i "Czło­wiek z mar­mu­ru", to wła­śnie na­gro­da FI­PRE­SCI otwie­ra­ła przed nimi świat - za­uwa­żył. - To z kolei po­zwa­la­ło nam w Pol­sce robić filmy tro­chę bar­dziej od­waż­ne - przy­znał Wajda.
Re­ży­ser wy­ra­ził szcze­gól­ne za­do­wo­le­nie z tego, że ce­re­mo­nię wrę­cze­nia mu spe­cjal­nej ju­bi­le­uszo­wej na­gro­dy FI­PRE­SCI po­prze­dzo­no po­ka­zem jego filmu "Katyń". - Sam byłem tym zdu­mio­ny, bo prze­cież czę­sto sły­szę nie­po­ko­je, że skoro to pol­ski film, to nikt tego nie ro­zu­mie. Nie, oka­zu­je się, że wcale tak nie jest, kiedy film jest wzru­sza­ją­cy, a ak­to­rzy po­tra­fią do­trzeć do wi­dow­ni - wska­zał.
Dodał, że był "nawet zdzi­wio­ny tym, jak bar­dzo wło­ska wi­dow­nia za­in­te­re­so­wa­ła się tym fil­mem, że go zro­zu­mia­ła i jak bar­dzo się wzru­szy­ła losem pol­skich ofi­ce­rów".
An­drzej Wajda wró­cił do Włoch po pół­to­ra roku. We wrze­śniu 2013 roku na fe­sti­wa­lu fil­mo­wym w We­ne­cji za­pre­zen­to­wał swój film "Wa­łę­sa. Czło­wiek z na­dziei".
Spe­cjal­ne, ju­bi­le­uszo­we na­gro­dy FI­PRE­SCI wrę­czo­no w Bari także innym mi­strzom eu­ro­pej­skie­go kina, m.​in. Et­to­re Scoli i Co­sta-Ga­vra­so­wi.

sobota, 4 kwietnia 2015

Święconka 2015

04 kwietnia 2015w Klubie Polskim w Udine ks.Darek poświecił pokarmy, była nas spora grupka. Wszystkim członkom i sympatykom życzymy zdrowych i wesołych świat Wielkanocnych.