sobota, 30 sierpnia 2014

Europejski Program ERAZMUS


DATY: 21.26.10.2014 KRAKOW

PARTNERZY: Młodzieżowy Dom Kultury - Dom Harcerza, Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Associazione di promozione sociale POLONIK, Malopolskie Centrum Kultury SOKOL w Nowym Saczu, Community Learning and Development Service, Education Services, Falkirk Council, MACH, Maison des Jeunes et de la Culture, Comité de Jumelage de Créteil.


W całym działaniu będą brać udział organizacje partnerskie z Polski, Szkocji, Włoch i Francji. Planowane przez nas główne działania to:
1) Integracja międzykulturowa 21-26.10.2014 - Młodzieżowy Dom Kultury - Dom Harcerza, ul. Reymonta 18,
- prezentacja organizacji  - prezentacje multimedialne, opowiadanie, pokaz - każda z organizacji w ciekawy sposób prezentuje swoją działalność w kontekście tematu seminarium.
- wieczór międzykulturowy - zapoznanie się z uczestnikami, przedstawienie elementów kultury każdego z krajów ( stroje narodowe, kuchnia, historia,  geografia),
2) Wizyta studyjna - Mapa Instytucji Muzycznych Krakowa 22.10.2014

środa, 27 sierpnia 2014

Rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznakowania pojazdu .

W odpowiedzi na liczne pytania w sprawie rejestracji pojazdu w Polsce,a używanego za granicą trzeba :

Zapoznać się z poniżej cytowane przepisy:

1.  http://v000384.home.net.pl/prawo/prawo_krajowe_r_rejestr_i_oznacz_pojazd.htm2.                              ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 22 lipca 2002 r.

w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów1)
(j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322 z późn. zm.)
tekst ujednolicony wg stanu na dzień 1.12.2010r

Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 3a. 1. W przypadku pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z państwa członkowskiego organ rejestrujący informuje organ państwa członkowskiego, który wydał dowód rejestracyjny, o rejestracji tego pojazdu, jego cechach identyfikacyjnych i zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego.
2. Jeżeli państwo członkowskie wymaga zwrotu dowodu rejestracyjnego, organ rejestrujący przesyła ten dowód do organu, który go wydał.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1, z systemu teleinformatycznego oraz dowód rejestracyjny, o którym mowa w ust. 2, organ rejestrujący przesyła co miesiąc, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw transportu, który następnie przekazuje je zbiorczo do właściwych organów państw członkowskich nie później niż do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego ta informacja dotyczy.
§ 3b.  Przepisy § 3 ust. 2a i § 3a stosuje się również do dowodów rejestracyjnych i pojazdów z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
§ 4. 1. Dowodem własności pojazdu lub jego pojedynczych zespołów jest w szczególności jeden z następujących dokumentów:
  1)  umowa sprzedaży;
  2)  umowa zamiany;
  3)  umowa darowizny;
  4)  umowa o dożywocie;
  5)  faktura VAT;
  6)  prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności.

niedziela, 24 sierpnia 2014

Rzym: Narodowe Czytanie dzieł Henryka Sienkiewicza już 6 września

"Narodowe Czytanie” to zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich w celu popularyzacji czytelnictwa, zwrócenia uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienia poczucia narodowej tożsamości. Czytanie zostało nazwane „narodowym”, aby podkreślić jego powszechny i egalitarny charakter. Udział w akcji to wyraz zaangażowania w nawiązanie dialogu z przekazem wybitnej spuścizny literackiej.
6 września w Polsce czytane będą dzieła Henryka Sienkiewicza. Dzień poświęcony twórczości noblisty będzie trzecią edycją projektu (2012 r. - A. Mickiewicz, 2013 r. - A.Fredro).  Każdy chętny udziałem w akcji czytania organizuje ją we własny, oryginalny sposób.

Pakt który dokonał kolejnego rozbioru Polski

Ribbentrop-Mołotow - 75 lat temu podpisano pakt pomiędzy Niemcami a ZSRR


23 sierpnia 1939 r. Joachim von Ribbentrop i Wiaczesław Mołotow, przedstawiciele dwóch totalitarnych mocarstw - III Rzeszy i Związku Sowieckiego, podpisali w Moskwie pakt o nieagresji wraz z tajnym protokołem dodatkowym, którego konsekwencją był IV rozbiór Polski.

Podział Europy
W pierwszym z nich zapisano: "W wypadku terytorialnych i politycznych przekształceń na terenach należących do państw bałtyckich (Finlandia, Estonia, Łotwa i Litwa) północna granica Litwy stanowić będzie jednocześnie granicę stref interesów Niemiec i ZSRS. W związku z tym obie strony uznają zainteresowanie Litwy w stosunku do rejonu Wilna".
23 sierpnia jest Europejskim Dniem Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu
Drugi punkt, bezpośrednio dotyczący Polski, brzmiał następująco: "W wypadku terytorialnych i politycznych przekształceń na terenach należących do Państwa Polskiego granica stref interesów Niemiec i ZSRS przebiegać będzie w przybliżeniu po linii rzek Narwi, Wisły i Sanu. Kwestia, czy w obopólnym interesie będzie pożądane utrzymanie niezależnego Państwa Polskiego i jakie będą granice tego państwa, będzie mogła być ostatecznie wyjaśniona tylko w toku dalszych wydarzeń politycznych. W każdym razie oba rządy rozstrzygną tę kwestię na drodze przyjaznego porozumienia".
Kolejny z punktów odnosił się do obszaru Europy Południowo-Wschodniej. Strona sowiecka podkreśliła w nim swoje zainteresowanie Besarabią (należącą do Rumunii), natomiast strona niemiecka wyraziła całkowity brak zainteresowania, co do tych terenów.

piątek, 15 sierpnia 2014

Tradycje obchodów Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

                                               Święto Matki Bożej Zielnej 

   

Tradycje obchodów Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

PAP

14.08.2014 , aktualizacja: 14.08.2014 08:15
A A A Drukuj
Obchodzone 15 sierpnia Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny to jedno z najstarszych świąt maryjnych w Kościele. W polskiej tradycji jest znane jako święto Matki Bożej Zielnej. Dogmat o Wniebowzięciu NMP papież Pius XII ogłosił w 1950 roku.

Artykuł otwarty

Kult Maryi Wniebowziętej był w Kościele bardzo żywy i zdecydowanie wyróżniał się wśród wielu innych. Wystawiono tysiące świątyń pod wezwaniem Matki Bożej Wniebowziętej. W ciągu wieków powstało osiem zakonów pod tym wezwaniem. To przekonanie wiernych, że Maryja po śmierci została wraz z ciałem i duszą wzięta do nieba, potwierdził 64 lata temu swoją decyzją papież Pius XII i ogłosił dogmat o Wniebowzięciu NMP (dogmat, czyli objawiona, niepodważalna prawda wiary).

Do ogłoszenia dogmatu o Wniebowzięciu NMP miało dojść wcześniej, w czasie trwania Soboru Watykańskiego I (1869-1870), ale jego obrady zostały przerwane z powodu wybuchu wojny prusko-francuskiej w 1870 roku.

Jednak święto ku czci Maryi wziętej do nieba obchodzone było już w pierwszych wiekach pod nazwą "zaśnięcia Maryi", potem zastąpiono je Wniebowzięciem Najświętszej Maryi Panny. Ok. VI w Konstantynopolu uroczystości ustalono na dzień 15 sierpnia; od następnego stulecia zaczęto je obchodzić także w Europie. Kościoły wschodnie, zachowujące kalendarz starego stylu (juliański) obchodzą święto 13 dni później, czyli 28 sierpnia.

środa, 13 sierpnia 2014

Kolejna rocznica powstania NSZZ SOLIDARNOŚCI

U swoich źródeł "Solidarność" jest nie tylko związkiem zawodowym, ale ruchem społeczno-politycznym przeciwstawiającym się ustrojowi PRL, łamaniu praw człowieka i obywatela.
Początkiem "ery Solidarności" był rok 1980, w którym doszło do utworzenia zrębów związku. U genezy leżą jednak pogarszająca się sytuacja gospodarcza za czasów E. Gierka, represje po strajkach w 1976 roku. Jednym z impulsów było również wybranie Karola Wojtyły na papieża w 1978 roku.
W 1980 roku utworzenie "Solidarności" wynikło z fali strajków ogólnopolskich. Pierwsze wystąpienia pojawiły się na Lubelszczyźnie po tym, jak 1 lipca 1980 rząd ogłosił podwyżki cen mięsa i wędlin. Wtedy strajki podjęły: Państwowe Zakłady Lotnicze w Świdniku (8-go lipca), następnie przyłączały się kolejne zakłady: Fabryka Samochodów Ciężarowych w Lublinie, Fabryka Maszyn Rolniczych "Agromet", Lubelskie Zakłady Naprawy Samochodów , Zakłady Azotowe "Puławy" itp., tak, że 18 lipca protestowało już około 70-ciu zakładów. Postulatami strajkujących było odwołanie podwyżki z 1 lipca, ale też zniesienie uprzywilejowania rządzących grup partyjnych i poprawa warunków pracy.

sobota, 9 sierpnia 2014

PROJEKT iFaith


Polonik bierze udział w międzynarodowym projekcie iFaith organizowanym przez Diecezję Udine. W projekcie weźmie udział młodzież w wieku 18-25 lat pochodząca z krajów Europy Środkowo Wschodniej m.in. z Polski, Rumunii, Węgier, Chorwacji. Spotkanie rozpocznie się 2 sierpnia i potrwa przez tydzień. Inicjatywa ma na celu wymianę doświadczeń między młodzieżą pochodzącą z różnych krajów Europy.
niedziela, 3 sierpnia 2014

PROJEKT iFaith


Polonik bierze udział w międzynarodowym projekcie iFaith organizowanym przez Diecezję Udine. W projekcie bierze udział młodzież w wieku 18-25 lat pochodząca z krajów Europy Środkowo Wschodniej m.in. z Polski, Rumunii, Węgier, Chorwacji. Inicjatywa ma na celu wymianę doświadczeń między młodzieżą pochodzącą z różnych krajów Europy.