środa, 27 sierpnia 2014

Rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznakowania pojazdu .

W odpowiedzi na liczne pytania w sprawie rejestracji pojazdu w Polsce,a używanego za granicą trzeba :

Zapoznać się z poniżej cytowane przepisy:

1.  http://v000384.home.net.pl/prawo/prawo_krajowe_r_rejestr_i_oznacz_pojazd.htm2.                              ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 22 lipca 2002 r.

w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów1)
(j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322 z późn. zm.)
tekst ujednolicony wg stanu na dzień 1.12.2010r

Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 3a. 1. W przypadku pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z państwa członkowskiego organ rejestrujący informuje organ państwa członkowskiego, który wydał dowód rejestracyjny, o rejestracji tego pojazdu, jego cechach identyfikacyjnych i zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego.
2. Jeżeli państwo członkowskie wymaga zwrotu dowodu rejestracyjnego, organ rejestrujący przesyła ten dowód do organu, który go wydał.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1, z systemu teleinformatycznego oraz dowód rejestracyjny, o którym mowa w ust. 2, organ rejestrujący przesyła co miesiąc, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw transportu, który następnie przekazuje je zbiorczo do właściwych organów państw członkowskich nie później niż do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego ta informacja dotyczy.
§ 3b.  Przepisy § 3 ust. 2a i § 3a stosuje się również do dowodów rejestracyjnych i pojazdów z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
§ 4. 1. Dowodem własności pojazdu lub jego pojedynczych zespołów jest w szczególności jeden z następujących dokumentów:
  1)  umowa sprzedaży;
  2)  umowa zamiany;
  3)  umowa darowizny;
  4)  umowa o dożywocie;
  5)  faktura VAT;
  6)  prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności.

2. W przypadku gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.
2a. Jeżeli zbywcą pojazdu, o którym mowa w ust. 2, jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dowodu.
3. Przepisów ust. 2 i 2a nie stosuje się do pojazdów sprowadzonych z zagranicy, o których mowa w § 3 ust. 1, w przypadku gdy:
  1)  przeniesienie prawa własności pojazdu nastąpiło za granicą;
  2)  zbywcą pojazdu zgłoszonego do pierwszej rejestracji jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, który sprowadził ten pojazd z zagranicy.
8. Jeżeli wymagane jest badanie techniczne pojazdu, właściciel pojazdu do wniosku o rejestrację dołącza zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.
9. W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji pojazdu zabytkowego właściciel pojazdu dodatkowo dołącza do wniosku o rejestrację:
  1)  uwierzytelnioną kopię decyzji w sprawie wpisania pojazdu, jako dobra kultury, do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w centralnej ewidencji dóbr kultury,
  2)  zaświadczenie z przeprowadzonego badania pojazdu zabytkowego co do zgodności z warunkami technicznymi, o którym mowa w art. 68 ust. 18 ustawy, oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego.
10. W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji pojazdu, którego markę określa się jako "SAM", właściciel pojazdu dołącza do wniosku o rejestrację:
  1)  (uchylony);
  2)  oświadczenie, że jest właścicielem zespołów i części służących do zbudowania tego pojazdu;
  3)  (uchylony);
  4)  zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu zgodności pojazdu marki "SAM" z warunkami technicznymi, o którym mowa w art. 68 ust. 18 ustawy, oraz dokument identyfikacyjny badanego pojazdu marki "SAM".
Przepisy ust. 4 i 12 oraz § 3 ust. 1 i § 4 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
11. W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu przed ponownym zarejestrowaniem pojazdu właściciel pojazdu dołącza do wniosku o rejestrację zaświadczenie, o którym mowa w art. 72 ust. 4 ustawy, wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie, niezbędne do rejestracji pojazdu.
12. W przypadku zgłoszenia do rejestracji pojazdu, który nie posiada nadanych i umieszczonych fabrycznie przez producenta lub w trybie określonym przepisami odrębnymi cech identyfikacyjnych lub nie posiada tabliczki znamionowej, właściciel pojazdu do wniosku o rejestrację dołącza zaświadczenie, o którym mowa w § 28 ust. 1 lub § 29 ust. 2, potwierdzające nadanie i umieszczenie cech identyfikacyjnych lub wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej.
12a.  Przed wydaniem dowodu rejestracyjnego organ rejestrujący, korzystając z uprawnienia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej (Dz. U. Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 195, poz. 1198 i Nr 216, poz. 1367), może skierować zapytanie o dane SIS do centralnego organu technicznego KSI na wypełnionej karcie zapytania zgodnej z wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 tej ustawy.
13. W przypadku rejestracji pojazdu wyrejestrowanego, o którym mowa w art. 79 ust. 4 pkt 3 ustawy, uznanego za unikatowy, właściciel pojazdu do wniosku o rejestrację dołącza opinię rzeczoznawcy samochodowego, o którym mowa w art 79a ustawy.
14. Wzór wniosku o rejestrację, czasową rejestrację albo wyrejestrowanie pojazdu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
15. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 11, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
16. Wzór decyzji o rejestracji, czasowej rejestracji albo wyrejestrowaniu pojazdu określa załącznik nr 2a do rozporządzenia.
§ 3. 1. W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy jego właściciel dołącza do wniosku o rejestrację, z zastrzeżeniem ust. 2-5, następujące dokumenty:
  1)  dowód własności pojazdu;
  2)  dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany;
  3)  dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim;
  4)  dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego;
  5)  zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzające:
a)  uiszczenie podatku od towarów i usług, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego, lub
b)  brak obowiązku, o którym mowa w lit. a;
  6)  zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.
2. W przypadku powierzenia pojazdu przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną podmiotowi polskiemu, do wniosku o rejestrację, z zastrzeżeniem ust. 3, dołącza się:
  1)  dokument, na którego podstawie nastąpiło powierzenie pojazdu;
  2)  dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany;
  3)  dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim;
  4)  dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego;
  5)  zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzające:
a)  uiszczenie podatku od towarów i usług, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego, lub
b)  brak obowiązku, o którym mowa w lit. a;
  6)  zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.
2a. W przypadku gdy dowód rejestracyjny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, składa się z dwóch części: części I i części II, właściciel pojazdu powinien dołączyć do wniosku o rejestrację obie części dowodu rejestracyjnego. Jeżeli wnioskujący o rejestrację pojazdu nie dołączył części II dowodu rejestracyjnego, w szczególności w przypadku jej utraty, zgubienia lub zniszczenia, organ rejestrujący uznaje część I dowodu rejestracyjnego za wystarczającą do zarejestrowania pojazdu po otrzymaniu, na wniosek tego organu, pisemnego lub elektronicznego potwierdzenia z organu rejestrującego państwa członkowskiego, że pojazd był zarejestrowany w tym państwie i może być ponownie zarejestrowany w innym państwie członkowskim.
2b. Przepisów ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 4 nie stosuje się do samochodu osobowego zwolnionego od akcyzy na podstawie przepisów o podatku akcyzowym, dla którego właściwy organ wydał zaświadczenie potwierdzające zwolnienie od akcyzy.
2c. Przepisy ust. 1 pkt 5 i ust. 2 pkt 5 stosuje się do pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego, jeżeli pojazd ten jest wykazany w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.3)).
3. W przypadkach określonych w przepisach o podatku od towarów i usług zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a i ust. 2 pkt 5 lit. a, może być zastąpione fakturą z wyszczególnioną kwotą podatku od towarów i usług.
4. Przepisy ust. 1 pkt 6 i ust. 2 pkt 6 nie dotyczą nowego: samochodu osobowego z silnikiem spalinowym, ciągnika rolniczego, motocykla i motoroweru, dla którego właściciel pojazdu powinien dołączyć wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji potwierdzający, że w odniesieniu do poszczególnych typów pojazdów zostało wydane świadectwo homologacji typu pojazdu albo zwolnienie pojazdu z homologacji przez właściwy organ państwa członkowskiego.
4a.  W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z zagranicy i zgłoszenia utraty, kradzieży, zagubienia lub zniszczenia dowodu rejestracyjnego wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdu za granicą, właściciel pojazdu dołącza wydany przez ten organ wtórnik dowodu rejestracyjnego albo:
  1)  zaświadczenie, o którym mowa w art. 72 ust. 4 ustawy, oraz
  2)  zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji w kraju lub za granicą potwierdzające zgłoszenie kradzieży tego dokumentu.
4b.  W przypadku, o którym mowa w ust. 4a, organ rejestrujący, zgodnie z § 2 ust. 12a, może skierować zapytanie dotyczące utraconego, skradzionego lub zagubionego dowodu rejestracyjnego o dane SIS do centralnego organu technicznego KSI.
4c.  W przypadku, o którym mowa w ust. 4a, jeżeli organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu za granicą odmawia pisemnie właścicielowi pojazdu wydania zaświadczenia, organ rejestrujący może wystąpić do tego organu o potwierdzenie danych zawartych w utraconym, skradzionym, zagubionym lub zniszczonym dowodzie rejestracyjnym. Uzyskane przez organ rejestrujący pisemne lub elektroniczne potwierdzenie z organu za granicą zastępuje zaświadczenie, o którym mowa w art. 72 ust. 4 ustawy.
5.  W przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim, Konfederacją Szwajcarską lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza