czwartek, 28 maja 2015

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy


W Santa Margherita del Gruagno (Moruzzo) Chór dzieciecy "Trallala" z Polskiej Szkoly Podstawowej w Czeskim Cieszynie.

6 maja mielismy przyjemnosc goscic w Santa Margherita del Gruagno (Moruzzo) Chor dzieciecy "Trallala" z Polskiej Szkoly Podstawowej w Czeskim Cieszynie.
Wieczorem odbyl sie przepiekny koncert w zabytkowym kosciele z XVIII w Santa Margherita Del Gruagno.
Chór Trallala zatrzymal sie w Regionie Friuli w drodze na Festiwal połączony z konkursem chóralnym Queen of the Adriatic Sea we włoskiej Cattolice w regionie Rimini.
Jury przyznało chórowi ZŁOTE PASMO oraz awans do GRAND PRIX, w ramach ktorego chór uzyskał trzeci rezultat i brązowy medal!
GRATULUJEMY!!!
Stowarzyszenie Polonik pragnie podziekowac serdecznie Proboszczowi Don Ernesto za goscine, Gruppo Alpini di Moruzzo za przepyszna kolacje oraz wszystkim wolontariuszom, ktorzy pomogli w przyjeciu grupy. Dziekujemy dzieciom i opiekunom grupy za odwiedzenie naszego Regionu i zapraszamy ponownie.
niedziela, 10 maja 2015

I Ty możesz głosować 24 maja 2015

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
ZPOW-603-2/15
Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r.

PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

ZPOW-603-2/15
Informacja
o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r., przypomina o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju.
Warunki te określone są w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.).
Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:
- najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
- nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
- nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
- nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.
Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu.
Spisy wyborców sporządzają urzędy gmin.

Głosowanie w kraju wyborców stale zamieszkałych za granicą

Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał w Polsce w dniu wyborów, może wziąć udział w głosowaniu w dowolnym obwodzie głosowania, jeśli przedłoży obwodowej komisji wyborczej ważny polski paszport oraz dokument potwierdzający, że stale zamieszkuje za granicą. Dokumentem takim może być np. karta stałego pobytu, dokument potwierdzający zatrudnienie za granicą lub dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania ze świadczeń ubezpieczenia społecznego za granicą. Na tej podstawie obwodowa komisja wyborcza dopisze taką osobę do spisu wyborców, zaznaczając to w paszporcie przez odciśnięcie pieczęci komisji i wpisanie daty na ostatniej stronie przeznaczonej na adnotacje wizowe.

Wyborca stale zamieszkały za granicą może również głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez konsula, o ile został na swój wniosek wpisany do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą.


III. Głosowanie korespondencyjne.

Wyborca może głosować korespondencyjnie.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie gminy , w której wpisany jest do rejestru wyborców, najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 27 kwietnia 2015 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).

Należy mieć na uwadze, że zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).