środa, 30 października 2013

Młodzież w działaniu

 
 • Od 14 października   2 tygodnie Prezes Dorota Stromidło gości w Stowarzyszeniu Rozwoju i Integracji Młodzieży STRIM w ramach projektu Job Shadowing (program "Młodzież w działaniu"). Głównym celem tego projektu jest poznanie zasad pracy z młodzieżą w naszych krajach partnerskich oraz zaplanowanie w przyszłości wspólnych działań.
 • Młodzież w działaniu - 4.3 Szkolenie i łączenie w sieci osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych
 •   (EU0010000356)
 • Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury

  Współpraca i partnerstwo, szkolenia i wymiana dobrych praktyk są głównymi czynnikami rozwoju organizacji młodzieżowej, społeczeństwa obywatelskiego i osób zaangażowanych w pracę z młodzieżą.
  Cele programu są więc następujące:
  - promocja wymiany, współpracy i szkoleń w dziedzinie młodzieży
  - wspieranie przygotowywania projektów realizowanych w ramach Programu "Młodzież w Działaniu".
  Program jest częścią Akcji 4 z pięciu akcji Programu "Młodzież w działaniu".

  Co to takiego:
  Projekt Szkoleniowy i Współpracy w Sieci może przybrać następującą formę:
  · job shadowing: krótki pobyt w organizacji partnerskiej w innym kraju w celu poznania ich sposobu pracy
  · wizyta przygotowawcza: krótkie spotkanie z potencjalnymi partnerami w celu sprawdzenia możliwości wspólnego realizowania projektu międzynarodowego
  · spotkanie oceniające: spotkanie z partnerami w celu oceny poprzednich spotkań, seminariów i szkoleń
  · wizyta studyjna: krótka wizyta z zorganizowanym programem pozwalającym poznać politykę młodzieżową w innym kraju
  · działania umożliwiające budowanie partnerstwa: spotkania zorganizowane w celu umożliwienia uczestnikom znalezienia partnerów do współpracy międzynarodowej
  · seminarium: platforma do dyskusji i wymiany dobrych praktyk
  · kurs szkoleniowy: program szkoleniowy na wybrany temat
  · współpraca w sieci: działania mające na celu powstanie nowych sieci lub wzmocnienie/poszerzenie już istniejących
  Czas trwania: Czas trwania zależy od typu zorganizowanych działań. Ogólna zasada mówi, ze działania w ramach tego programu nie powinny być dłuższe niż 10 dni (wliczając czas podróży). Dla niektórych działań przewidziano dłuższy czas np. job shadowing (od 10 do 20 dni roboczych) lub praca w sieci (do 18 miesięcy).
  Miejsce: Proponowane działania powinny odbywać się w kraju wnioskodawcy, wyjątek stanowią projekty pracy w sieci, które mogą odbywać się w którymkolwiek kraju partnerów projektu.
  Uczestnicy: W projektach mogą uczestniczyć wszyscy zaangażowani lub zainteresowani edukacją nieformalną i problematyką młodzieżową. Mogą to być osoby zaangażowane w politykę młodzieżową na poziomie lokalnym lub regionalnym, lub osoby pracujące z młodzieżą: pracownicy młodzieżowi, liderzy młodzieżowi, trenerzy, mentorzy, szkoleniowcy.
  Kto może nadsyłać wnioski: Jeden z partnerów Projektu Szkoleniowego i Współpracy w Sieci występuje jako partner koordynujący i wysyła wniosek w imieniu partnerstwa.
  Wnioski mogą nadsyłać:
  · Organizacje lub stowarzyszenie non-profit
  · Lokalne, regionalne lub krajowe organy publiczne zaangażowane w pracę z młodzieżą
  · Nieformalne grupy młodych ludzi
  Projekt Szkoleniowy i Współpracy w Sieci opiera się na partnerstwie co najmniej dwóch partnerów z różnych Krajów Programu.
  Kraje Programu: 27 państw członkowskich UE, kraje EOG (Islandia, Lichtenstein i Norwegia) Turcja, Chorwacja, Szwajcaria i kraje partnerskie, które podpisały z UE stosowne porozumienia w sprawie współpracy w dziedzinie polityki młodzieżowej.
  W jaki sposób składać wnioski: Szczegóły można znaleźć w Przewodniku po Programie.
  Terminy nadsyłania wniosków:
  Projekty zaczynające się pomiędzy
  Termin nadsyłania wniosków
  1 maja a 30 września
  1 lutego
  1 lipca a 30 listopada
  1 kwietnia
  1 września a 31 stycznia
  1 czerwca
  1 grudnia a 30 kwietnia
  1 września
  1 lutego a 31 lipca
  1 listopada
  Więcej informacji można uzyskać w Narodowej Agencji:
  ul. Mokotowska 43 (IV p.), 00-551 Warszawa
  Tel: 022 622-37-06; 022 628 60 14
  Fax: 022 622-37-08; 022 628 60 17
  e-mail: mlodziez@mlodziez.org.pl
  www.mlodziez.org.pl
  UWAGA! jak co roku Komisja Europejska ogłosiła konkurs na poziomie scentralizowanym - wnioski w poniższym konkursie należy składać bezpośrednio do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.
  Program „Młodzież w działaniu” Akcja 4.3 - Poprawa mobilności w celach edukacyjnych osób pracujących z młodzieżą i wsparcie pracy z młodzieżą na rzecz bezrobotnej młodzieży (zaproszenie do składania wniosków – 2011/C 165/09)
  Celem tegorocznego konkursu jest wsparcie mobilności i wymiany osób pracujących z młodzieżą w celu promowania nabywania nowych umiejętności i kompetencji.
  Konkurs ma na celu:- wzmocnić potencjał organizacji zaangażowanych w projekt, które będą korzystały z doświadczenia i nowej perspektywy przyniesionych przez osobę pracującą z młodzieżą z innego środowiska.
  - poprawić tworzenie sieci kontaktów organizacji młodzieżowych w Europie
  - wesprzeć proces profesjonalizacji pracy z młodzieżą jako przekrojowego narzędzia politycznego w Europie.
  - wesprzeć rozwój nowatorskiego podejścia lub nowatorskich metod, dzięki którym osoby pracujące z młodzieżą mogą wspierać bezrobotną młodzież w zdobywaniu wiedzy, umiejętności i zaufania, niezbędnych do wejścia na rynek pracy.
  - dać szansę osobom pracującym z młodzieżą zdobycia doświadczenia zawodowego w innym kraju,
  - zyskać lepsze rozumienie europejskiego wymiaru pracy z młodzieżą,
  - zwiększyć kompetencje zawodowe, międzykulturowe i językowe osób pracujących z młodzieżą,
  - promować wymianę doświadczeń, podejść do pracy z młodzieżą i edukacji „pozaformalnej” w Europie,
  - przyczynić się do tworzenia silniejszych partnerstw wyższej jakości pomiędzy organizacjami młodzieżowymi w całej Europie
  - wzmocnić jakość i rolę pracy z młodzieżą w Europie.
  Pierwszeństwo będą miały projekty, które najlepiej odzwierciedlają poniższe priorytety (cztery pierwsze to stałe założenia priorytetowe programu „Młodzież w działaniu”): — udział młodzieży,
  — różnorodność kulturową,
  — obywatelstwo europejskie,
  — integrację mniej uprzywilejowanej młodzieży.
  — bezrobocie wśród młodzieży.
  Kto może składać wnioski:
  Wnioski mogą składać następujące organizacje non-profit:- organizacje pozarządowe,
  - organizacje prowadzące działalność w dziedzinie pracy z młodzieżą na szczeblu europejskim (ENGO), skupiające organizacje członkowskie z co najmniej ośmiu (8) państw programu „Młodzież w działaniu”,
  - organy publiczne na szczeblu regionalnym lub lokalnym.
  Z następujących państw- państwa członkowskie Unii Europejskiej:
  - Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria;
  - Chorwacja i Turcja.
  Projekty powinny być oparte na silnym partnerstwie pomiędzy dwoma partnerami z dwóch różnych państw programu, w tym co najmniej jeden powinien pochodzić z państwa członkowskiego UE, działającymi odpowiednio jako organizacja wysyłająca i organizacja przyjmująca osobę(-y) pracującą(-e) z młodzieżą, zaangażowaną(-e) w projekt. Jeden z dwóch partnerów pełni rolę organizacji koordynującej i zwraca się do Agencji Wykonawczej w sprawie całego projektu w imieniu obu partnerów.
  Projekty - najważniejsze wytyczne - Projekt musi obejmować działania nienastawione na zysk i dotyczyć problematyki młodzieży i edukacji pozaformalnej.
  - Rozpoczęcie projektów musi nastąpić w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 1 czerwca 2012 r. - - Czas trwania projektów wynosi maksymalnie 12 miesięcy. Czas trwania działania wynosi minimalnie 2 miesiące i maksymalnie 6 miesięcy.
  Uczestnicy projektów:- mogą być w dowolnym wieku,
  - muszą być osobami zajmującymi się zawodowo pracą z młodzieżą.
  - muszą posiadać co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego w dziedzinie pracy z młodzieżą.
  Projekty będą wspierać indywidualną mobilność nie więcej niż dwóch osób pracujących z młodzieżą. Gdy zaangażowane są dwie osoby pracujące z młodzieżą, projekt musi być oparty na zasadzie wzajemności, tzn. powinna istnieć wzajemna wymiana osób pracujących z młodzieżą pomiędzy dwoma partnerami.
  Budżet Całkowity budżet przyznany na współfinansowanie projektów w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wynosi 1 000 000 EUR. Maksymalna dotacja nie powinna przekroczyć 25 000 EUR.
  Termin składania wniosków: 1 września 2011 r.
  Szczegółowe wytyczne dla wnioskodawców, formularze wniosków i szczegółowe zasady finansowania znajdują się na stronie:http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2011/call_action_4_3_ en.php

KoordynatorFundator
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
Tel.: +48 022 46 31 000
Email: kontakt@frse.org.pl
Strona www
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
200, rue de la Loi
B-1049 Bruksela
Tel.: +32 2 299 11 11
Email: eac-info@ec.europa.eu
Strona www

niedziela, 20 października 2013

Konkurs giętkiego języka.

Pragniemy zaprosić Was do konkursu organizowanego wraz z Wydawnictwem Skrzat.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy napisać króciutką rymowankę gimnastykującą język i przesłać ją mejlem na adres:
mimowa@mimowa.pl do dnia 3 listopada 2013 r.
Do wygrania 5 kompletów „Wierszyków na giętkie języki” (książeczka + płyta) ufundowanych przez Wydawnictwo Skrzat oraz 5 kompletów ( 3 arkusze po 21) naklejek motywacyjnych od serwisu MiMowa.pl. 
http://blog.mimowa.pl/index.php/2013/10/konkurs-gietkiego-jezyka/


sobota, 19 października 2013

ZABAWA ANDRZEJKOWA

ZAPRASZAMY  NA 


Spotkanie w INPSStowarzyszenie organizuje spotkanie z przedstawicielami INPS. 
Prosimy o nadsyłanie pytań na info@polonik.org oraz o przesyłanie propozycji w jakich godzinach powinno odbyć się w/w spotkanie.

                                                                                                           Zarząd


wtorek, 15 października 2013

KOMUNIKAT PRASOWY

KOMUNIKAT PRASOWY

Polski Adamczyk konsul w Pałacu Aronco

Głównymi tematami omawianymi podczas spotkania były różne działania podejmowane przez polską społeczność, w tym Stowarzyszenie POLONIK ale również możliwość współpracy nad realizacją wydarzeń kulturalnych w mieście o znaczeniu międzynarodowym,

czwartek, 10 października 2013

Nowy portal dla poszukujących dodatkowej pracy we Włoszech


Jeszcze niedawno pisałam o bezpłatnym portalu Tabbid.com (Drobne prace i dodatkowe zlecenia we Włoszech), czyli social network oferującego wymianę ogłoszeń drobnych zleceń, a okazuje się, że taka formuła ma coraz więcej nowych zwolenników we Włoszech. 
 
W Toskanii, powstał następny taki portal DoAnBe. Nazwa pochodzi od imion trzech młodych mam, które postanowiły wyjść na przeciw potrzebom innych koleżanek i znajomych borykających się z pogodzeniem pracy, opieki nad dziećmi, szukaniem zleceń dorywczych w dogodnych godzinach, i same stworzyły taką sieć kontaktów dla klientów i pracowników:nowy bezpłatny social (net)work dodatkowej pracy, tzw. lavoro occasionale -  www.doanbe.it
 
 
 

Kwalifikacje pielęgniarek po liceum medycznym będą uznawane automatycznie w całej Uni

Po prawie 10 latach pomyślnie zakończyła się walka o automatyczne uznawanie w Unii Europejskiej kwalifikacji polskich pielęgniarek, które ukończyły licea medyczne.
Do tej pory kwalifikacje pielęgniarek i położnych, które ukończyły studia licencjackie są uznawane w oparciu o zasadę praw nabytych, o ile osoba pracowała w zawodzie przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat. Podobnie uznawane są kwalifikacje absolwentów szkół pomaturalnych, o ile mogą udowodnić zatrudnienie w zawodzie przez co najmniej 5 lat w okresie ostatnich 7 lat.
Sytuacja ta zmieni się już niebawem. 9 października, uchwalono dyrektywę, która pozwoli absolwentom nieistniejących już liceów medycznych i studiów licencjackich na automatyczne uznawanie ich kwalifikacji zawodowych.
Dyrektywa dotyczy także innych zawodów, m.in. lekarzy, dentystów, farmaceutów czy architektów. Jak wyjaśniła europosłanka Małgorzata Handzlik, wprowadzona zostanie Europejska Karta Zawodowa w formie elektronicznego certyfikatu, która przyspieszy uznawanie kwalifikacji o co najmniej 50 proc., dzięki możliwości wyrobienia go internetowo.
Dyrektywa wprowadza też mechanizm ostrzegawczy, który uniemożliwi pracę poza granicami swojego kraju osobom, które zostały skazane lub przeciwko którym toczą się postępowania dyscyplinarne. Sprawozdawczyni komisji PE ds. zdrowia Anja Weisgerber powiedziała podczas debaty przed głosowaniem, że w przyszłości wszystkie kraje UE będą informowały się wzajemnie o anulowaniu prawa do wykonywania zawodu, by np. "lekarz nie wykonywał zawodu w sposób nieuprawniony w innym kraju".
Dyrektywa aktualizuje jednocześnie minimalne wymagania dotyczące specjalistów, którzy są objęci systemem automatycznego uznawania kwalifikacji. W UE jest siedem takich zawodów. Są to lekarze, dentyści, farmaceuci, pielęgniarki, położne, weterynarze i architekci.(rr

Wizyta oficjalna Konsula RP z Mediolanu Jerzego Adamczyka w Udine

09.10.2013 na zaproszenie Stowarzyszenia POLONIK do Udine przyjechal Konsul RP w Mediolanie Jerzy Adamczyk. Konsul spotkal sie z Polakami mieszkajacymi w regione Friuli Venezia Giulia, Bolonii oraz Emiliano Ranocchi profesorem wykladajacym literature i jezyk polski na Uniwersytecie w Udine. Nastepnie w Palacu D'Aronco Konsul oraz czlonkowie zarzadu Stowarzyszenia POLONIK, prezes Dorota Stromidlo, dyrektor szkoly POLSKIE ABC Aneta Karwowska oraz Wlodzimierz Borowski wzieli udzial w spotkaniu z Burmistrzem miasta Udine Furio Honsell.
wtorek, 1 października 2013

SPOTKANIE Z KONSULEM 09.10.2013 SPOTKANIE 09.10.2013R.
via Zuglio 7  33100 UDINE Zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie z Konsulem Generalnym Rzeczpospolitej Polskiej z Mediolanu,  które odbędzie się w dniu 09 października 2013 w ludotoce via Zuglio 7 .33100 UDINE o godzinie 13:00 
Osoby chętne proszę o kontakt z organizatorami pod numer tel.3319271264.