środa, 30 października 2013

Młodzież w działaniu

 
 • Od 14 października   2 tygodnie Prezes Dorota Stromidło gości w Stowarzyszeniu Rozwoju i Integracji Młodzieży STRIM w ramach projektu Job Shadowing (program "Młodzież w działaniu"). Głównym celem tego projektu jest poznanie zasad pracy z młodzieżą w naszych krajach partnerskich oraz zaplanowanie w przyszłości wspólnych działań.
 • Młodzież w działaniu - 4.3 Szkolenie i łączenie w sieci osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych
 •   (EU0010000356)
 • Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury

  Współpraca i partnerstwo, szkolenia i wymiana dobrych praktyk są głównymi czynnikami rozwoju organizacji młodzieżowej, społeczeństwa obywatelskiego i osób zaangażowanych w pracę z młodzieżą.
  Cele programu są więc następujące:
  - promocja wymiany, współpracy i szkoleń w dziedzinie młodzieży
  - wspieranie przygotowywania projektów realizowanych w ramach Programu "Młodzież w Działaniu".
  Program jest częścią Akcji 4 z pięciu akcji Programu "Młodzież w działaniu".

  Co to takiego:
  Projekt Szkoleniowy i Współpracy w Sieci może przybrać następującą formę:
  · job shadowing: krótki pobyt w organizacji partnerskiej w innym kraju w celu poznania ich sposobu pracy
  · wizyta przygotowawcza: krótkie spotkanie z potencjalnymi partnerami w celu sprawdzenia możliwości wspólnego realizowania projektu międzynarodowego
  · spotkanie oceniające: spotkanie z partnerami w celu oceny poprzednich spotkań, seminariów i szkoleń
  · wizyta studyjna: krótka wizyta z zorganizowanym programem pozwalającym poznać politykę młodzieżową w innym kraju
  · działania umożliwiające budowanie partnerstwa: spotkania zorganizowane w celu umożliwienia uczestnikom znalezienia partnerów do współpracy międzynarodowej
  · seminarium: platforma do dyskusji i wymiany dobrych praktyk
  · kurs szkoleniowy: program szkoleniowy na wybrany temat
  · współpraca w sieci: działania mające na celu powstanie nowych sieci lub wzmocnienie/poszerzenie już istniejących
  Czas trwania: Czas trwania zależy od typu zorganizowanych działań. Ogólna zasada mówi, ze działania w ramach tego programu nie powinny być dłuższe niż 10 dni (wliczając czas podróży). Dla niektórych działań przewidziano dłuższy czas np. job shadowing (od 10 do 20 dni roboczych) lub praca w sieci (do 18 miesięcy).
  Miejsce: Proponowane działania powinny odbywać się w kraju wnioskodawcy, wyjątek stanowią projekty pracy w sieci, które mogą odbywać się w którymkolwiek kraju partnerów projektu.
  Uczestnicy: W projektach mogą uczestniczyć wszyscy zaangażowani lub zainteresowani edukacją nieformalną i problematyką młodzieżową. Mogą to być osoby zaangażowane w politykę młodzieżową na poziomie lokalnym lub regionalnym, lub osoby pracujące z młodzieżą: pracownicy młodzieżowi, liderzy młodzieżowi, trenerzy, mentorzy, szkoleniowcy.
  Kto może nadsyłać wnioski: Jeden z partnerów Projektu Szkoleniowego i Współpracy w Sieci występuje jako partner koordynujący i wysyła wniosek w imieniu partnerstwa.
  Wnioski mogą nadsyłać:
  · Organizacje lub stowarzyszenie non-profit
  · Lokalne, regionalne lub krajowe organy publiczne zaangażowane w pracę z młodzieżą
  · Nieformalne grupy młodych ludzi
  Projekt Szkoleniowy i Współpracy w Sieci opiera się na partnerstwie co najmniej dwóch partnerów z różnych Krajów Programu.
  Kraje Programu: 27 państw członkowskich UE, kraje EOG (Islandia, Lichtenstein i Norwegia) Turcja, Chorwacja, Szwajcaria i kraje partnerskie, które podpisały z UE stosowne porozumienia w sprawie współpracy w dziedzinie polityki młodzieżowej.
  W jaki sposób składać wnioski: Szczegóły można znaleźć w Przewodniku po Programie.
  Terminy nadsyłania wniosków:
  Projekty zaczynające się pomiędzy
  Termin nadsyłania wniosków
  1 maja a 30 września
  1 lutego
  1 lipca a 30 listopada
  1 kwietnia
  1 września a 31 stycznia
  1 czerwca
  1 grudnia a 30 kwietnia
  1 września
  1 lutego a 31 lipca
  1 listopada
  Więcej informacji można uzyskać w Narodowej Agencji:
  ul. Mokotowska 43 (IV p.), 00-551 Warszawa
  Tel: 022 622-37-06; 022 628 60 14
  Fax: 022 622-37-08; 022 628 60 17
  e-mail: mlodziez@mlodziez.org.pl
  www.mlodziez.org.pl
  UWAGA! jak co roku Komisja Europejska ogłosiła konkurs na poziomie scentralizowanym - wnioski w poniższym konkursie należy składać bezpośrednio do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.
  Program „Młodzież w działaniu” Akcja 4.3 - Poprawa mobilności w celach edukacyjnych osób pracujących z młodzieżą i wsparcie pracy z młodzieżą na rzecz bezrobotnej młodzieży (zaproszenie do składania wniosków – 2011/C 165/09)
  Celem tegorocznego konkursu jest wsparcie mobilności i wymiany osób pracujących z młodzieżą w celu promowania nabywania nowych umiejętności i kompetencji.
  Konkurs ma na celu:- wzmocnić potencjał organizacji zaangażowanych w projekt, które będą korzystały z doświadczenia i nowej perspektywy przyniesionych przez osobę pracującą z młodzieżą z innego środowiska.
  - poprawić tworzenie sieci kontaktów organizacji młodzieżowych w Europie
  - wesprzeć proces profesjonalizacji pracy z młodzieżą jako przekrojowego narzędzia politycznego w Europie.
  - wesprzeć rozwój nowatorskiego podejścia lub nowatorskich metod, dzięki którym osoby pracujące z młodzieżą mogą wspierać bezrobotną młodzież w zdobywaniu wiedzy, umiejętności i zaufania, niezbędnych do wejścia na rynek pracy.
  - dać szansę osobom pracującym z młodzieżą zdobycia doświadczenia zawodowego w innym kraju,
  - zyskać lepsze rozumienie europejskiego wymiaru pracy z młodzieżą,
  - zwiększyć kompetencje zawodowe, międzykulturowe i językowe osób pracujących z młodzieżą,
  - promować wymianę doświadczeń, podejść do pracy z młodzieżą i edukacji „pozaformalnej” w Europie,
  - przyczynić się do tworzenia silniejszych partnerstw wyższej jakości pomiędzy organizacjami młodzieżowymi w całej Europie
  - wzmocnić jakość i rolę pracy z młodzieżą w Europie.
  Pierwszeństwo będą miały projekty, które najlepiej odzwierciedlają poniższe priorytety (cztery pierwsze to stałe założenia priorytetowe programu „Młodzież w działaniu”): — udział młodzieży,
  — różnorodność kulturową,
  — obywatelstwo europejskie,
  — integrację mniej uprzywilejowanej młodzieży.
  — bezrobocie wśród młodzieży.
  Kto może składać wnioski:
  Wnioski mogą składać następujące organizacje non-profit:- organizacje pozarządowe,
  - organizacje prowadzące działalność w dziedzinie pracy z młodzieżą na szczeblu europejskim (ENGO), skupiające organizacje członkowskie z co najmniej ośmiu (8) państw programu „Młodzież w działaniu”,
  - organy publiczne na szczeblu regionalnym lub lokalnym.
  Z następujących państw- państwa członkowskie Unii Europejskiej:
  - Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria;
  - Chorwacja i Turcja.
  Projekty powinny być oparte na silnym partnerstwie pomiędzy dwoma partnerami z dwóch różnych państw programu, w tym co najmniej jeden powinien pochodzić z państwa członkowskiego UE, działającymi odpowiednio jako organizacja wysyłająca i organizacja przyjmująca osobę(-y) pracującą(-e) z młodzieżą, zaangażowaną(-e) w projekt. Jeden z dwóch partnerów pełni rolę organizacji koordynującej i zwraca się do Agencji Wykonawczej w sprawie całego projektu w imieniu obu partnerów.
  Projekty - najważniejsze wytyczne - Projekt musi obejmować działania nienastawione na zysk i dotyczyć problematyki młodzieży i edukacji pozaformalnej.
  - Rozpoczęcie projektów musi nastąpić w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 1 czerwca 2012 r. - - Czas trwania projektów wynosi maksymalnie 12 miesięcy. Czas trwania działania wynosi minimalnie 2 miesiące i maksymalnie 6 miesięcy.
  Uczestnicy projektów:- mogą być w dowolnym wieku,
  - muszą być osobami zajmującymi się zawodowo pracą z młodzieżą.
  - muszą posiadać co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego w dziedzinie pracy z młodzieżą.
  Projekty będą wspierać indywidualną mobilność nie więcej niż dwóch osób pracujących z młodzieżą. Gdy zaangażowane są dwie osoby pracujące z młodzieżą, projekt musi być oparty na zasadzie wzajemności, tzn. powinna istnieć wzajemna wymiana osób pracujących z młodzieżą pomiędzy dwoma partnerami.
  Budżet Całkowity budżet przyznany na współfinansowanie projektów w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wynosi 1 000 000 EUR. Maksymalna dotacja nie powinna przekroczyć 25 000 EUR.
  Termin składania wniosków: 1 września 2011 r.
  Szczegółowe wytyczne dla wnioskodawców, formularze wniosków i szczegółowe zasady finansowania znajdują się na stronie:http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2011/call_action_4_3_ en.php

KoordynatorFundator
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
Tel.: +48 022 46 31 000
Email: kontakt@frse.org.pl
Strona www
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
200, rue de la Loi
B-1049 Bruksela
Tel.: +32 2 299 11 11
Email: eac-info@ec.europa.eu
Strona www

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza